فشارسنج دیجیتالی مچی بیورر BC19

فشارسنج دیجیتالی مچی بیورر BC19