ترمومتر بدون تماس بیورر FT90

ترمومتر بدون تماس بیورر FT90