دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

  1. ایده آل : دما 20 تا 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 30 تا 60 درصد 
  2. خشک : هر دمایی رطوبت کمتر از 30 درصد 
  3. مرطوب : هر دمایی رطوبت بیشتر از 60 درصد