دستگاه تست قند خون بايونيم GM300

دستگاه تست قند خون بايونيم GM300