نوار تست قند خون برای دستگاه GL 44/50/50 evo

نوار تست قند خون برای دستگاه GL 44/50/50 evo