فشارسنج دیجیتالی مچی بیورر BC32

فشارسنج دیجیتالی مچی بیورر BC32